WYNIKI AUTOEWALUACJI
PRZEPROWADZONEJ W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ
O KRAJOWY CERTYFIKAT SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

MOCNE STRONY SZKOŁY

Szkoła specjalizuje się w realizowaniu autorskich programów edukacji zdrowotnej w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności szkolnej.

 • WYNIKAJĄCA Z AUTOEWALUACJI -  Programy te opracowywane są przez Szkolny Zespół Promocji Zdrowia w skład którego wchodzą uczniowie, nauczyciele, rodzice
  i higienistka szkolna. Zadania i działania zawarte w programach są planowane wg hierarchii potrzeb oraz dostosowane są do indywidualnych możliwości. Realizacja programów przebiega przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej a podczas niej dokonywana jest ewaluacja, która jest elementem wyjścia do poprawy działań. Ewaluacja dokonywana jest przez zespół ewaluacyjny i prezentowana jest społeczności szkolnej m. in. na gazetce na korytarzu szkolnym. Wyniki potrzeb społeczności szkolnej uwzględniane są przy planowaniu szkoleń (WDN). Podczas realizacji programów świętujemy sukcesy i opowiadamy o problemach. Dyrektor aktywności uczniów i nauczycieli stara się wytyczać dobre kierunki a jednocześnie wspiera ich w działaniach i pomysłach dotyczących zadań szkoły oraz odczuwa w stopniu dobrym satysfakcję z kierowania SzPZ. Przy  realizacji programów współpracujemy
  z   instytucjami działającymi na rzecz zdrowia, które wspierają nas w naszych działaniach. Programy realizujemy m.in. metoda projektów, które sami opracowujemy.
 • MATERIAŁY DLA INNYCH SZKÓŁ:

- teksty programów
- scenariusze zajęć
- narzędzia ewaluacji
- wzory sprawozdań kwartalnych

 

Dbanie o realizację systematycznych
i świadomych działań na rzecz poprawy zdrowia wynikających z potrzeb społeczności szkolnej

 • WYNIKAJĄCA Z AUTEWALUACJI – Cała społeczność szkolna
  a szczególnie nauczyciele są zaangażowani w szukanie, tworzenie i gromadzenie materiałów dotyczących promocji zdrowia. Materiały te są wykorzystywane przy realizacji programów
  z zakresu edukacji zdrowotnej, które to programy – działania, kampanie, zadania  - wdrażane są systematycznie i podlegają ewaluacji. Materiały gromadzone są m.in. w bibliotece
  i prezentowane na stronie internetowej szkoły i gazetkach szkolnych. Część z nich przeznaczona jest dla społeczności lokalnej i rodziców. Wszystkie działania planowane są na podstawie diagnozy potrzeb. Nauczyciele bardzo chętnie współpracują ze sobą oraz regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej. Nauczyciele również wspierają
  i pomagają członkom Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia w realizacji zadań. Działania SzZPZ są bardzo widoczne w szkole. Społeczność szkolna i lokalna chętnie angażuje się w te działania co uwidacznia się w sukcesach szkoły. Promocja zdrowia jest ważnym zadaniem szkoły.
 • MATERIAŁY DLA INNYCH SZKÓŁ:

- artykuły, publikacje, konspekty zajęć, broszury dotyczące edukacji zdrowotnej
- materiały ze szkoleń nauczycieli z zakresu promocji zdrowia